Socialområdet
Socialområdet

Ligeværdigt liv bør være en selvfølgelighed

Vi skal give vores handicappede og vores socialt udfordrede borgere de bedste muligheder for at kunne mestre eget liv.

Vores tilbud skal være indholdsrige og give borgeren en følelse af at blive hjulpet, lyttet til, forstået og i stand til så vidt det er muligt, at leve sit eget liv på egne præmisser. Borgeren skal føle tryghed og have kvalitet i sin dagligdag. Vores tilbud skal være så individuelt tilrettet som muligt. Vores medarbejdere skal møde borgeren lyttende med ligeværdighed og vores indsats skal være præget af værdighed og faglighed.

Læs mere

Kommunale tilbud – Fokus på kvaliteten af tilbud
Det er en særlig vigtig politisk opgave at sikre kvaliteten og fagligheden i de tilbud, som tilbydes udsatte borgere i Socialpsykiatrien og Handicappede med særlige behov.

Vores tilbud skal løbende tilpasses, så de passer til borgeren. Denne fleksibilitet kræver, at vores dygtige og fagligt kompetente personale er omstillingsparate, hvilket kan sikres gennem efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Der skal være plads til alle borgere, og vi skal støtte borgeren i at blive mere selvhjulpen, så borgeren kan mestre sit eget liv.

Vi skal gennem vores ledelse sikre, at medarbejderne tages med på råd, og at arbejdsmiljøet på vores sociale institutioner gør, at vores medarbejdere har ledelsens tillid til at udføre deres opgaver.

Også i fremtiden vil der være private udbydere, som vi er i konkurrence med. Vi skal sikre, at indholdet i vores tilbud har tilstrækkeligt indhold, så borgeren vælger dette tilbud, da vi herved kan fastholde og om muligt udbygge vores aktiviteter.

Faglig udvikling af vores personale
For at kommunens medarbejdere bedst muligt skal kunne understøtte ovenstående målsætning, er det en fortsat nødvendighed, at der er fokus på faglig udvikling. Den stærke faglighed, som er til gavn for vores borgerne på handicap- og socialpsykiatriområdet, skal styrkes med kurser og efteruddannelser, internt som eksternt.

Vi har et stærkt fagligt funderet og empatisk personale, og fastholdelsen heraf stiller derfor krav om både faglige og personlige kompetencer til både nuværende og kommende ansatte.

Frivilligindsatsen er en væsentlig ressource
Det er endvidere vores opfattelse, at de frivillige aktører på dette område spiller en stor og afgørende rolle. De skal opfattes som en vigtig og afgørende supplement i den koordinerede indsats. De frivilliges arbejde skal altid ses som en ekstra indsats. De må aldrig erstatte det uddannede personale, men skal bruges som et supplement.

Vi vil styrke Værestederne og understøtte den frivillige indsats der gøres på dette område.

Velfærdsteknologien bruges med værdighed
Nye teknologiske muligheder skal også på Socialpsykiatri- og Handicap området kunne anvendes, men vi vil sikre, at det sker med værdighed og med anerkendelse fra brugernes side.

Ny teknologi skal ikke være tvang, men et ligeværdigt tilbud til borgerne.

Ligeværdigt liv bør være en selvfølgelighed

Udgangspunktet for enhver indsats skal være, at det tilstræbes, at alle borgerne også dem med fysiske / psykiske og mentale udfordringer får et ligeværdigt liv.

Det skal derfor være en selvfølgelighed med en empatisk forståelse.

Arbejdsmarkedet – vi skal tænke tværfagligt
Vi skal være ambitiøse og nytænke arbejdsmarkedet ind i Socialpsykiatri og Handicap området.

Vi vil arbejde for at udbygge værdien i, at der tænkes på tværs af de forskellige forvaltninger og fagpersoner, så der sikres en helhedsrettet indsats, som et vigtigt redskab til at bryde de negative konsekvenser af den sociale og mentale arv.

Det er vigtigt, at der arbejdes målrettet og innovativt på ikke alene at hjælpe den enkelte, men at indsatsen også gælder hele familien.

KRAM faktorer skal indtænkes på socialområdet
KRAM faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) er ikke mindst vigtigt på Socialpsykiatriens og Handicap-området.

Vi skal også i forhold til denne målgruppe indtænke motion og idræt.

Vi vil derfor opfordre til skabe et samarbejde på tværs i de frivillige foreninger og utraditionelle samarbejdspartnere. Brug af KRAM faktorerne vil også kunne styrke den mental sundhed.