Klima og Miljø
Klima og miljø

Guldborgsund kommune skal have en ambitiøs klimapolitik

Klima og miljø har stor indflydelse på menneskers velfærd, livsværdi og sundhed, og bør derfor i langt højere grad prioriteres i Guldborgsund kommune.

På samme måde som økonomi er det i dag, bør det helt naturligt være en del af enhver beslutning i byrådet. På hver eneste sag, der behandles i byrådet, bør det sikres, at virkningen på miljø, klima og natur bliver klarlagt, og på denne måde bliver en del af beslutningsprocessen.

Der bør dannes et klima-, miljø og naturråd, der skal have høringsret over for byrådet i alle sager. Dette skal også sikre, at sagerne behandles tværfagligt.

Læs mere

Hele området for klima, miljø og natur lovgives og reguleres fra Christiansborg, men beslutningerne rodfæstes hos kommunerne og hos borgerne, og i dette samarbejde, spiller kommunerne naturligvis en afgørende rolle

Det samlede område har stor indflydelse på menneskers velfærd, livsværdi og sundhed og bør derfor i langt højere grad prioriteres i Guldborgsund Kommune. Området har længe været forsømt, idet der ikke har været en sammenhængende politik for området.

Hele området bør helt naturligt være en del af en hver beslutning i byrådet. På hver eneste sag, der behandles i byrådet, bør det sikres, at virkningen på miljø, klima og natur bliver klarlagt, og på denne måde bliver en del at beslutningsprocessen.

For at kunne leve op til disse øgede krav, bør området opkvalificeres i kommunens forvaltning.

Borgerne er en helt naturlig del af samarbejdet med kommunen, og derfor bør alle relevante organisationer være en del at udviklingen af området.

Der bør dannes et klima, miljø og naturråd, der skal have høringsret over for byrådet i alle sager. Dette skal også sikre, at sagerne behandles tværfagligt.

Både turisme og bosætning er afhængig af en tværfaglig indsat for området.

Placering af solceller bør sikre mindre udledning af kvælstof fra landbrugsjord til vores vandmiljø, ligesom solcelleområder bør kunne sikre vådområder og sikre drikkevandet.

Kommunens miljøtilsyn skal øges i takt med den øgede indsats på området.

Coronapandemien har vist os, at vi har behov for mere natur og flere muligheder for at færdes i naturen. Samtidig skal vi være opmærksomme på beskyttelse af naturen, jo mere vi bruger naturen, jo mere skal vi beskytte den.

Vi har brug for flere og større sammenhængende naturområder.

Vi har brug for mere urørt natur

Vi har brug for mere biodiversitet, og ikke kun smukke blomster, men vilde naturområder, der helt eller delvist fredes for mennesker.

Oplysning og undervisning om miljø, klima og natur bør være en naturlig del af skolernes og borgernes hverdag.

Guldborgsund Kommune bør gå foran med gode eksempler for borgerne. Elbiler bør indkøbes på alle områder, hvor det er muligt, offentlige arealer bør støtte op om biodiversitet, hvor det er muligt. Nye offentlige bygning skal have fokus på at være energineutrale.

Natur og miljø kender ingen kommunegrænser, og Guldborgsund bør have et større fokus på samarbejdet med vores nabokommuner.