Beskæftigelse

Fuld beskæftigelse på ordentlige vilkår

Vi vil arbejde for fuld beskæftigelse og jobs på ordentlige vilkår, og vi vil have særligt fokus på de grupper, som har svært ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi vil med uddannelse og opkvalificering give alle borgere, også dem på kanten af arbejdsmarkedet, mulighed for at mestre egen tilværelse. Vi vil sikre, at de der af den ene eller anden grund ikke kan passe ind på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, alligevel får mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet.

Vi vil samtidig arbejde for, at vores erhvervsliv har gode betingelser, så der er muligheder for jobs og udvikling for alle borgere. Derfor skal vi sørge for, at der er gode vilkår for erhvervslivet. Særligt i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft. Kommunen skal opleves som medspiller og ikke modspiller i forhold til erhvervslivet. Det skal være nemt at komme i kontakt med kommunen.

Læs mere

Nedslidte og Syge
Større indsats for, at syge og nedslidte får mulighed for omskoling, og at der fokuseres på revalidering og flexjob som redskaber for igen at skabe en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet.

Iværksætteri og innovation
Vi vil arbejde for at udvikle iværksættere og innovation også af socioøkonomiske virksomheder.

Sygedagpengemodtagere
Vi vil sikre en hurtig individuel indsats i samarbejde med borgerens egen praktiserende læge eller behandler, som tager udgangspunkt i at hjælpe den syge til at blive rask igen og at kunne mestre egen tilværelse

Dagpengemodtagere
Fokus på samarbejde mellem jobcentre og A-kasser med henblik på formidling af job og eventuel opkvalificering af den ledige mod områder med mangel på arbejdskraft.

Kontanthjælpsmodtagere
Kontanthjælpsmodtagere er borgere, der har brug for hjælp, de er ikke klienter. De er borgere, der selv kan og skal, men som af den ene eller anden grund har brug for kommunens hjælp og støtte til at mestre eget liv. Alle uanset baggrund eller kvalifikationer skal føle sig som en del af vores kommune og have mulighed for at bidrage til fællesskabet. Vi vil samtidig arbejde for, at der indføres en maksimal sagsbehandlings- og afklaringstid.

Arbejdsmiljø
Vi vil arbejde målrettet på at sikre, at kommunen understøtter virksomheder, hvor arbejdsmiljøet er udfordret, i at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Folkeskolen
Vi vil fortsat arbejde for at sikre, at alle unge, der forlader folkeskolen, som minimum har de nødvendige kompetencer til at starte en på en ungdomsuddannelse.

Vi vil samtidig arbejde for at løfte de unge, der har forladt folkeskolen uden de nødvendige kompetencer til at starte en uddannelse, til at opnå de fornødne færdigheder, som er nødvendige for at starte på en uddannelse.

Vi vil arbejde for bedre oplysning i folkeskolens overbygning vedr. erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsforhold.

Voksenuddannelse
Vi vil arbejde for, at alle får den nødvendige vejledning og støtte til at fuldføre en uddannelse. Vi ser uddannelse som grundstenen i at mestre egen tilværelse.

Vi vil understøtte de uddannelsessøgende, der har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, med mentorordninger og vejledning.

Praktikpladser
Vi vil aktivt arbejde for, at kommunen understøtter udviklingen af lærepladser og praktikforløb, også for unge med særlige udfordringer eller behov bl.a. igennem styrket virksomhedskontakt, mentorordninger og opbygning af branchenetværk.

Seniorer
Vi vil arbejde for, at seniorer kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis de har lyst og evne til det. Vi vil samtidig sikre en værdig tilbagetrækning for dem, der er nedslidte eller af anden grund er nødt til at forlade arbejdsmarkedet før tid.

Pendling
Rigtig mange borgere har deres arbejdsplads uden for Guldborgsund Kommune. Vi vil arbejde for, at der er muligheder, der tilgodeser borgere, der pendler til deres arbejdsplads, m.h.t. børnepasningsmuligheder, parkeringspladser og cykelparkering ved offentlig transport og motorvejstilkørsler og tilpasning af offentlig transport.

Socialt udsatte
Vi vil arbejde for at udbygge værdien i at der tænkes på tværs af de forskellige forvaltninger og fagpersoner, så der sikres en helhedsrettet indsats, som et vigtigt redskab til at bryde de negative konsekvenser af den sociale arv. Det er vigtigt, at der arbejdes målrettet på ikke alene at hjælpe den enkelte, men at hjælpe hele familien på ret køl.

Flygtninge & indvandrere
Det er vigtigt, at flygtninge og indvandrere hurtigt lærer at mestre det danske sprog og kulturværdier, som målsætningen for en hurtig og god integration. God integration giver adgang til uddannelse og arbejdsmarked, det vil vi arbejde for. Vi vil samtidig tilstræbe, at foreningslivet bliver en naturlig del af integrationen. Vi vil også arbejde for styrket virksomhedsvejledning og brug af mentorordninger.